Областният съвет за намаляване на риска от бедствия проведе първото си заседание

Днес се проведе първото заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, председателствано от губернатора Манол Кившанов.
Съгласно Закона за защита при бедствия, в състава на съвета влизат кметовете на общини, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, ОДМВР, териториалната дирекция „Национална сигурност”, ОПУ, РЗИ, ЦСМП, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
По време на срещата, комисар Емилиян Станев – директор на РДПБЗН Разград, запозна присъстващите с целта на промените в Закона за защита при бедствия и дейностите и отговорностите на институциите, имащи отношение към него.

Създаването на настоящия Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, цели подобряването и разпределението на отговорностите по изпълнението на дейностите, свързани с превенцията, готовността, реагирането и възстановяването при бедствия, с по-активно участие на всички заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво.
Областният съвет ще извършва анализ и оценка на обстановката при бедствия и ще предлага на Областния управител за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население, ще осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието и ще докладва на областния управител за хода на провежданите защитни мероприятия. Ще информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия.
„До сега сме работили по време на бедствието. Сега трябва да работим преди бедствието”, обобщи комисар Станев.
По втора точка от дневния ред главният експерт в Областна администрация Разград Тодор Крушевски, запозна присъстващите с проекта на Правилника за устройството и дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, който беше приет единодушно.