ОБЯВЛЕНИЕ
от
председателя на ОбС – Разград

Уважаеми жители на Община Разград,
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че във връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград срещу разпоредби от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград е образувано Административно дело №89/2017 г. по описа на Административен съд – Разград.