Заместник-кметът на Община Разград Ердинч Хасанов откри Първия дискусионен форум за родители, организиран от Община Разград, чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общинския съвет по наркотични вещества.

Форумът се проведе снощи в бистро „Зайо Байо“, участваха още председателят на Общински съвет – Разград Надежда Радославова, директорът на ОД МВР – Разград Ивайло Йовчев и експерти от институции, имащи отношение към  противоправните прояви на учениците от учебните заведения.

В работата на форума  участва и г-н Валентин Минков, психолог и експерт към Превантивно информационен център – Плевен, с дългогодишен опит в областта на социалната психология, обученията и консултациите и ръководители на местни институции.

Анализът на състоянието на извършените противообществени прояви и рискови поведения на младите хора и на причините за тях представи Женя Калчева от ОД МВР.

Целта на инициативата бе постигане на по-добри резултати в работата за създаване на среда, способстваща за намаляване на престъпленията и насилието в училище и извън него.