Секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Кубрат и ръководител на клуб «Емпатия» д-р Надие Карагьозова организира кръгла маса на тема: «Значимият възрастен – фактор в развитието на детето». Форумът ще се проведе на 8 юни в град Лозница.
10 са докладите, които ще бъдат представени и дискутирани, сред които «Родителят – първият значим възрастен в живота на човека», «Ролята на учителя за творческото израстване на детето», «Училището и работещите в него като подкрепяща среда», «Общественият възпитател – емоционална подкрепа на деца в конфликт със Закона», «Ролята на психолога и социалния работник като емоционална подкрепа в работата с деца в риск» и други.

Лектори са директорът на дирекция «Образование и култура» в община Лозница Айше Реджеб, Веселина Йотова – старши учител в ЦПЛР – ЦУТНТ – Разград, д-р Надие Карагьозова – секретар на МКБППМН Кубрат, Северджан Акчова – специален педагог, Ваня Петкова – педагогически съветник, Росен Аврамов – директор на ЦОП към сдружение „Жанета“ Разград, Зюлейха Карман – директор на ОУ „Св. П. Хилендарски“ село Езерче, Огнян Сапунджиев – инспектор в РУ на МВР Кубрат и Маргарита Чопакова – директор на ДГ „Веселие“ град Лозница.

Подробности за кръглата маса може да чуете в прикачения звуков от д-р Надие Карагьозова.